aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursie

dodano: 2022-01-12 10:01:51

Zaproszenie

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im. Ks. Ludwika Sołtysińskiego Koło w Szubinie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie.
zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym
pt. Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Regulamin konkursu fotograficznego Śladami Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Organizator:
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 im. Ks. Ludwika Sołtysińskiego Koło w Szubinie
Współorganizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Szubinie
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie.

Cele konkursu:
- rozwijanie zainteresowań młodzieży Powstaniem Wielkopolskim
- kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim w Szubinie i okolicy
- upamiętnienie miejsc związanych z Powstaniem Wielkopolskim
- uczczenie 103. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego w regionie.

Uczestnicy:
Uczniowie szkół podstawowych gminy Szubin.
Uczestnik konkursu może wykonać 1- 2 zdjęcia w dowolnej technice, format jpeg, rozdzielczość 300 dpi. Na fotografii można utrwalić elementy związane z Powstaniem Wielkopolskim: pomniki, kwatery powstańcze, nazwy ulic, tabliczki upamiętniające powstańców w Szubinie, murale itp.
Do fotografii należy dołączyć:
- krótki opis
- nazwę szkoły
- imię i nazwisko autora zdjęć
- imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

Terminy:
Czas trwania konkursu 11.01.2022 - 11.02.2022.
Prace należy przesyłać do 11 lutego 2022 r. na adres e-mail: muzeum@szubin.net

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych zdjęć.


Oświadczenie uczestnika konkursu

Oświadczam, że ja ……………………..…………/imię i nazwisko/ jestem autorem nadesłanej pracy na konkurs fotograficzny Śladami Powstania Wielkopolskiego i posiadam do niej pełne prawa autorskie.

Ponadto oświadczam, że:

1. zapoznałam/em się z warunkami udziału w konkursie. Akceptuję założenia Regulaminu oraz zobowiązuję się do przestrzegania jego zasad.
2. oświadczam, że praca zgłoszona na konkurs jest wynikiem mojej własnej twórczości i nie narusza praw autorskich
3. udzielam organizatorom konkursu prawa do nieodpłatnego wykorzystywania pracy konkursowej w całości lub we fragmentach na czas nieograniczony.
4. wyrażam zgodę na bezpłatne: wykorzystanie i udostępnienie wizerunku autora nadesłanej prezentacji.

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu fotograficznego o Powstaniu Wielkopolskim w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami). Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika, a także danych opiekuna/nauczyciela zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Organizator konkursu informuje uczestników konkursu (a także ich opiekunów/nauczycieli), iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu konkursu w celu jego przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników.
6. Zapoznałem się z treścią Regulaminu konkursu i w pełni akceptuję jego treść.

……………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………
czytelny podpis uczestnika konkursu/ autora pracy


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan