Deklaracja Dostępności


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2005.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Czechowska e-mail: muzeum@szubin.net. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 384 24 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin Do budynku prowadzą dwa wejścia, pierwsze główne od ul. Szkolnej i drugie od ul. Kilińskiego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego od ul. Szkolnej po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków oraz dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia udostępniane dla zwiedzających znajdują się na parterze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest hol główny, aula oraz sale wystawowe na parterze. Między poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i są dostępnych dla zwiedzających. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla gości niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem do budynku wyłożona jest płytą chodnikową. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej, systemu radiowęzłów i informacji głosowej - w celu ostrzeżenia o zagrożeniu lub informowania o czymkolwiek każdy gość może skontaktować się z obecnymi w obiekcie pracownikami muzeum. W budynku muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Regulamin dostępności Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmann dla osób z niepełnosprawnościami

Informacje o udogodnieniach i ofercie Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna dla osób z niepełnosprawnościami. 1. Osoby z niepełnosprawnościami są uprawnione do zakupu ulgowego biletu na wystawy, asystent osoby z niepełnosprawnością jest zwolniony z opłaty za bilet. Oferujemy bezpłatne zwiedzanie muzeum z przewodnikiem dla grup z niepełnosprawnościami.

2. Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy asystenta, który pomoże w dostaniu się do muzeum oraz w trakcie zwiedzania wystaw lub udziału w wydarzeniu. Osoby potrzebujące dodatkowych udogodnień lub asystenta, mogą uzyskać informacje od pracowników muzeum lub skontaktować się z placówką przed wizytą pod nr telefonu kontaktowego 52 3842475 lub e-mail: muzeum@szubin.net.

3. Sale wystawiennicze ogólnodostępne znajdują się na parterze budynku. Do dyspozycji zwiedzających toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
4. Informacje dla osób wg niepełnosprawności:

a) niepełnosprawność ruchowa: nawierzchnia wokół budynku muzeum wykonana jest z cementowej kostki, która nie powinna sprawiać trudność w dojściu do budynku osobom poruszającym się na wózkach oraz za pomocą kul i balkoników; obiekt nie posiada własnego parkingu, odwiedzający korzystają ogólnodostępnego z parkingu prze hali widowiskowo-sportowej, który oddalony jest od głównego wejścia do muzeum o 80 metrów, odcinek między parkingiem a głównym wejściem do muzeum wykonany jest z betonowej kostki; przy głównym wejściu do budynku od strony ulicy Szkolnej należy pokonać pochylnię o długości 4,8 m i szerokości 1,2 m; pochylnia jest wyposażona w po obu stronach w poręcze i posiada spocznik; na drzwiach znajduje się dzwonek, na który reagują pracownicy muzeum i służą pomocą przy otwarciu drzwi i wejściu do budynku; próg drzwi wejściowych wynosi 10 mm; szerokość drzwi wejściowych wynosi 1 m.

b) niepełnosprawność wzroku: do dyspozycji zwiedzających jest pracownik muzeum, który będzie przewodnikiem po wystawach i udzieli wszechstronnej informacji na temat wystaw i wchodzących w ich skład eksponatów; osobom słabo widzącym oferujemy lupę do oglądania eksponatów w mocnym przybliżeniu, lupa dostępna jest u pracownika muzeum; osoby niewidzące i słabo widzące mogą wejść do muzeum z psem przewodnikiem.

c) niepełnosprawność słuchu: w holu muzeum znajdują się bezpłatne foldery informacyjne i katalogi do wystaw czasowych i stałych; eksponaty i plansze wystaw stałych i czasowych zawierają podpisy do zawartej na nich ikonografiki.Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan