aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

dodano: 2020-11-10 08:11:08

Uprzejmie informujemy, że panujące obostrzenia sanitarne wymusiły zmiany w programie tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Niepodległości. Złożenie kwiatów pod pomnikiem na placu Wolności, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, będzie miało w tym roku charakter kameralny i odbędzie się bez udziału publiczności. Delegacja, na czele z Przewodniczącą Rady Miejskiej Anną Kijowską i Burmistrzem Szubina Mariuszem Piotrkowskim, odda hołd wszystkim tym, którzy walczyli za polską niepodległość i wolność po mszy św. w intencji ojczyzny ok.godz. 10:50.

Od 1989 r. w dniu 11 listopada obchodzimy w Polsce , które zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 r. W ustawie tej czytamy: Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny ? jest uroczystym Świętem Niepodległości.

Wybuch I wojny światowej i zaangażowanie państw zaborczych stały się dla narodu polskiego okazją do rozpoczęcia działalności niepodległościowej. Polacy zostali zmuszeni do walki w zaborczych armiach na frontach Wielkiej Wojny. Jesienią 1917 r. powstała w Poznaniu Polska Organizacja Wojskowa, której główny trzon stanowili skauci i żołnierze-dezerterzy z wojska niemieckiego. Zakończenie I wojny światowej i odzyskanie przez Polskę niepodległości, przy trwaniu władzy zaborczej w Wielkopolsce, wzmogły na tych ziemiach nastroje propolskie. Niekorzystne dla Wielkopolski, Pomorza i Śląska rokowania pojednawcze nie dawały nadziei na pokojowe włączenie tych ziem do Polski. Rewolucja w Niemczech, rozpoczęta buntem marynarzy w Kilonii 28 października 1918 r., dotarła aż do wschodnich terytoriów Rzeszy. W październiku 1918 r. rozpoczął się proces wyzwalania ziem ojczystych spod obcego panowania. Z wiezienia w Magdeburgu zwolniony został Józef Piłsudski, który 11 listopada 1918 r. przejął władzę w stolicy z rąk Rady Regencyjnej. Roman Dmowski na arenie międzynarodowej upominał się o prawa Polaków do posiadania własnej ojczyzny. Zabiegi dyplomatyczne w Stanach Zjednoczonych prowadził Ignacy Jan Paderewski.

W obliczu klęski Niemiec i groźby rewolucji komunistycznej na terenie zaboru pruskiego zaczęły powstawać Rady Robotnicze i Żołnierskie. 14 listopada 1918 r. z wielkopolskiego Centralnego Komitetu Obywatelskiego wyłoniono Tymczasowy Komitet Naczelnej Rady Ludowej. Wrzenie rozlało się na wielkopolskie wsie i miasteczka. 17 listopada 1918 r. w Domu Polskim w Szubinie zwołano zebranie mieszkańców miasta. Na spotkanie przybyli Niemcy i Polacy. Po ożywionej dyskusji powstał komitet. W skład tego ciała weszli Franciszek Alwin, Jan Bembnista, Józef Siuchniński, Kazimierz Różkowski. Na czele komitetu stanął, przebywający na urlopie żołnierz-marynarz, Jan Bratkowski z Kowalewa. W wyniku kolejnych działań niemieckiego burmistrza zastąpił Polak - Władysław Małek. Władza Polaków trwała kilka dni i wkrótce przywrócono administrację pruską. Nie ostudziło to nastrojów niepodległościowych w grodzie Sędziwoja. Mieszkańcy Szubina i Ziemi Szubińskiej angażowali się w działalność antyniemiecką i wzięli udział w Sejmie Dzielnicowym, którego obrady rozpoczęły się 3 grudnia 1918 r. w Poznaniu. Ożywiła się działalność Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego. Ziemia Szubińska powróciła do Polski w rezultacie zwycięskiego czynu zbrojnego w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 r.

Tekst: Kamila Czechowska/Muzeum Ziemi Szubińskiej

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan