aktualności

Przypominamy o konkursie

dodano: 2020-12-22 11:12:09

ZAPROSZENIE
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
i
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Szubinie
zapraszają do udziału w konkursie plastycznym pt.
POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE
W załączeniu regulamin wraz z załącznikiem.
Z poważaniem
Dyrektor Muzeum
Kustosz Kamila Czechowska
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Regulamin do pobrania poniżej:
https://powstanie.szubin.net/materialy/s/18#top
--------------------------------------------------------------------------------------------------
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE
I. Organizatorzy
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koło w Szubinie
II. Cele konkursu
-rozwijanie zdolności plastycznych i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i
młodzieży;
-pobudzenie zainteresowania architekturą i sztuką;
-kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych;
-rozwijanie poczucia dumy z historii lokalnej.
III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 19, zamieszkująca obszar miasta i
gminy Szubin. Uczestnicy wykonują samodzielnie pracę plastyczną przedstawiającą:
-pomnik nad mogiłą powstańców w Szubinie z 1924 r.;
- pomnik nad mogiłą powstańców w Szubinie z 1939 r.;
- pomnik zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej;
- pomnik w latach 1945-2019.
- pomnik nad mogiłą powstańców w Szubinie po odbudowie w 2019 r.
Prace zbiorowe nie będą dopuszczone do konkursu.
Z historią i zdjęciami pomnika można zapoznać się pod linkami poniżej:
https://powstanie.szubin.net/miejsca/s/1#top
https://powstanie.szubin.net/aktualnosci/s/886#top
IV. Technika prac plastycznych
Dopuszcza się dowolną technikę wykonania prac np.: rysunek kredką, tuszem, węglem,
malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, prace przestrzenne.
V. Format i opis prac
Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3.
Każda praca powinna być podpisana na odwrocie- w załączeniu - METRYCZKA
VI. Oświadczenie
Należy zapoznać się i podpisać oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o akceptacji warunków
konkursu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb
konkursu -POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE- patrz:
Załącznik nr 1.
VII. Termin i miejsce oddania prac
Wykonaną pracę wraz z podpisanym oświadczeniem należy w terminie do 31 stycznia 2021 r.
dostarczyć do Muzeum Ziemi Szubińskiej w formie oryginalnej ? papierowej np. za
pośrednictwem poczty lub osobiście, w formie zdjęć (zdjęcie pracy, metryczki i podpisanego
oświadczenia - Załącznik nr 1) przesłać za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail:
muzeum@szubin.net
VIII. Jury
Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez organizatorów. Jury przy ocenie prac
weźmie pod uwagę ich zgodność z tematem konkursu oraz pomysłowość, oryginalność i estetykę
wykonanej pracy. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
Przyznanie nagród nastąpi w trzech kategoriach wiekowych:
1. I kategoria wiekowa: dzieci z klasy -O- i młodsze - dopuszczalna pomoc rodziców;
2. II kategoria wiekowa: dzieci klas I - III;
3. III kategoria wiekowa: młodzież klas IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe.
W każdej z w/w kategorii przyznane będą: I, II , III miejsce. Jury może przyznać również
wyróżnienia.
IX. Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 26 lutego 2021 r. Po tym terminie zostanie podany
dokładny termin i miejsce wręczenia nagród laureatom konkursu.
X. Nagrody
Organizatorzy przygotowali dla laureatów nagrody oraz upominki.
XI. Kontakt:
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z Muzeum Ziemi Szubińskiej nr
tel. 52 3842475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu plastycznego
-POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE-
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
.........................................................
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)
...........................................................
(numer telefonu/ adres e-mail)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego -POMNIK NAD MOGIŁĄ
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE-
organizowanego przez Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna i
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Szubinie
i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)
...........................................................................
w w/w konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka
dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię i nazwisko, szkoła, klasa, numer telefonu-
na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka
zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz w
prasie, w celu informacji i promocji konkursu oraz wystawy pokonkursowej.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatorów w ramach
działalności statutowej.
5. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą informacji o tym, że posiadam prawo
dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe
warunki możliwości ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku, zwanego RODO (Dz.U. UE.L.2016.119.1).
................................................................................
(Podpis i data)
METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ
Tytuł konkursu
POMNIK NAD MOGIŁĄ POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH W SZUBINIE
Imię i nazwisko autora
(DRUKOWANE LITERY)
Klasa......................................................................
Nazwa i adres........................................................
placówki kierującej...................................................
prace na konkurs....................................................
Telefon placówki
kierującej...................................................................
Imię i nazwisko
nauczyciela/opiekuna.................................................

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan