aktualności

Zamkowy konkurs - zapraszamy do udziału!

dodano: 2021-02-08 12:02:32

ZAPROSZENIE
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym pt.
„ZAMEK SĘDZIWOJA - NA SZLAKU GOTYCKIEJ CEGŁY”
W załączeniu regulamin wraz z załącznikiem.
Z poważaniem
Dyrektor Muzeum
Kustosz Kamila Czechowska

Regulamin dostępny tutaj:
https://powstanie.szubin.net/materialy/s/20#top

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO
„ZAMEK SĘDZIWOJA - NA SZLAKU GOTYCKIEJ CEGŁY”

I. Organizatorzy
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
II. Cele konkursu
• rozwijanie zdolności plastycznych i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i
młodzieży;
• rozwijanie zdolności fotograficznych;
• pobudzenie zainteresowania architekturą i sztuką;
• kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych;
• rozwijanie poczucia dumy z historii lokalnej.
III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 21, zamieszkująca obszar miasta i gminy Szubin. Uczestnicy wykonują samodzielnie pracę plastyczną przedstawiającą:
• zamek Sędziwoja w Szubinie na przestrzeni wieków;
• właścicieli zamku w Szubinie (np. Sędziwój, Krzysztof Opaliński, Jan Czarnkowski i inni.)
• pozostałości po średniowiecznym zamku- ruiny stan aktualny;
• życie codzienne na zamku w Szubinie na przestrzeni wieków.
Uczestnicy wykonują samodzielnie zdjęcie:
• pozostałości po średniowiecznym zamku- ruiny stan aktualny.
Prace zbiorowe nie będą dopuszczone do konkursu.
Z historią i zdjęciami zamku można zapoznać się pod linkami poniżej: https://muzeum.szubin.net/index.php?d=wiecej&d1=zabytki&d2=1
IV. Technika prac plastycznych
Dopuszcza się dowolną technikę wykonania prac np.: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, prace przestrzenne. W przypadku zdjęć format JPG, minimum 1000.
V. Format i opis prac
Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3.
Każda praca powinna być podpisana na odwrocie- w załączeniu – METRYCZKA
VI. Oświadczenie
Należy zapoznać się i podpisać oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o akceptacji warunków konkursu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb konkursu „ZAMEK SĘDZIWOJA - NA SZLAKU GOTYCKIEJ CEGŁY”
patrz: Załącznik nr 1.
VII. Termin i miejsce oddania prac
Wykonaną pracę wraz z podpisanym oświadczeniem należy w terminie do 15 maja 2021 r. dostarczyć do Muzeum Ziemi Szubińskiej w formie oryginalnej – papierowej np. za pośrednictwem poczty lub osobiście, w formie zdjęć (zdjęcie pracy, metryczki i podpisanego oświadczenia – Załącznik nr 1) przesłać za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail: muzeum@szubin.net
VIII. Jury
Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez organizatorów. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę ich zgodność z tematem konkursu oraz pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonanej pracy. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). Przyznanie nagród nastąpi w trzech kategoriach wiekowych:
1. I kategoria wiekowa: dzieci z klasy „O” i młodsze - dopuszczalna pomoc rodziców;
2. II kategoria wiekowa: dzieci klas I - III;
3. III kategoria wiekowa: młodzież klas IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe.
W każdej z w/w kategorii przyznane będą: I, II , III miejsce. Jury może przyznać również wyróżnienia.
IX. Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 czerwca 2021 r. Po tym terminie zostanie podany dokładny termin i miejsce wręczenia nagród laureatom konkursu. Prace przechodzą na własność organizatora.
X. Nagrody
Organizatorzy przygotowali dla laureatów nagrody oraz upominki.
XI. Kontakt:
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z Muzeum Ziemi Szubińskiej nr tel. 52 3842475.
Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu plastycznego

„ZAMEK SĘDZIWOJA - NA SZLAKU GOTYCKIEJ CEGŁY”
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

……………………..……………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

…………………………………………………..
(numer telefonu/ adres e-mail)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego „ZAMEK SĘDZIWOJA - NA SZLAKU GOTYCKIEJ CEGŁY”

organizowanego przez Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………
w w/w konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię i nazwisko, szkoła, klasa, numer telefonu – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu oraz wystawy pokonkursowej.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatorów w ramach działalności statutowej.
5. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą informacji o tym, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego RODO (Dz.U. UE.L.2016.119.1).

……………………………………………………………………………………
(Podpis i data)

METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ

Tytuł konkursu
„ZAMEK SĘDZIWOJA - NA SZLAKU GOTYCKIEJ CEGŁY”


Imię i nazwisko autora (DRUKOWANE LITERY)


Klasa

Nazwa i adres
placówki kierującej
prace na konkurs
Telefon placówki kierującej
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna


https://muzeum.szubin.net/index.php?d=wiecej&d1=zabytki&d2=1
Regulamin dostępny tutaj:
https://powstanie.szubin.net/materialy/s/20#top

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan