aktualności

Konkurs na wspomnienia z 13 grudnia 1981 r.

dodano: 2021-11-25 10:11:12

Zaproszenie
Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski
i
Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej dr Kamila Czechowska
zapraszają do udziału w konkursie
pt. ZAPYTAJ BLISKICH O ICH WSPOMNIENIA Z 13 GRUDNIA 1981 R.

Regulamin
Założeniem konkursu jest rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przez rozwój tożsamości regionalnej.
I. Celem projektu jest:
• rozwijanie wiedzy o historii własnego regionu i jej związkach z dziejami Polski;
• rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych;
• rozbudzanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu;
• przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na temat swojej rodziny;
• budowanie więzi międzypokoleniowej i kształtowanie postaw szacunku do ludzi starszych;
• wytworzenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji;
• przygotowanie do publicznych wystąpień;
• poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia.

II. Realizacja zadania:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu miasta i gminy Szubin oraz uczniów zamieszkujących miasto lub gminę Szubin uczęszczających do szkół poza wyżej wymienionym terenem.
2. Uczeń przeprowadza wywiad z rodzicami, dziadkami lub innymi osobami, które pamiętają czasy PRL, a szczególnie wprowadzenie stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. Następnie spisuje uzyskane informacje wraz z imieniem i nazwiskiem rozmówcy lub rozmówców, wiekiem i stopniem pokrewieństwa w formie maszynopisu.

3. Uczeń pyta bliskich m.in. o:
• wspomnienia z dnia 13 grudnia 1981 r. i z trwania stanu wojennego;
• warunki pracy np. trudności z dojazdem, napięcia wśród współpracowników, ograniczenia;
• warunki życia podczas stanu wojennego związane z brakami w zaopatrzeniu w żywność i inne produkty;
• smutki i radości, które wtedy przeżywali np. narodziny dziecka, uroczystości rodzinne, obawy o bezpieczeństwo.
4. Objętość pracy – około 1-2 strony maszynopisu, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5.
5. Praca konkursowa wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 powinna być przesłana do muzeum w dwóch formach:
• formie wydruku na papierze formatu A4 – listownie lub osobiście w zaklejonej i podpisanej tytułem konkursu kopercie. Adres: Muzeum Ziemi Szubińskiej, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin.
• formie elektronicznej na adres muzeum@szubin.net

6. Termin: do dnia 30 listopada 2021 r.

7. Oceną prac zajmie się komisja powołana przez dyrektora muzeum. Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia.

8. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

III. Podsumowanie działania odbędzie się w Muzeum Ziemi Szubińskiej 13 grudnia 2021 r. o godz. 17.00.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu pt.
ZAPYTAJ BLISKICH O ICH WSPOMNIENIA Z 13 GRUDNIA 1981 R.

……………………..……………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

…………………………………………………..
(numer telefonu/ adres e-mail)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu pt. ZAPYTAJ BLISKICH O ICH WSPOMNIENIA Z 13 GRUDNIA 1981 R.


organizowanego przez Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………
w w/w konkursie.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię i nazwisko, szkoła, klasa, numer telefonu – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora, lokalnych stronach internetowych informujących o wydarzenia w muzeum oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy przez Organizatora w ramach działalności statutowej.
5. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą informacji o tym, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego RODO (Dz.U. UE.L.2016.119.1).


……………………………………………………………………………………
(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

METRYCZKA PRACY
........................................
Tytuł konkursu ZAPYTAJ BLISKICH O ICH WSPOMNIENIA Z 13 GRUDNIA 1981 R.
1. Imię i nazwisko autora (DRUKOWANE LITERY)
2. Adres e-mail autora
3. Klasa i wiek autora
4. Nazwa i adres szkoły
5. Telefon placówki kierującej
6. Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan