aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie - OD DOMU KATOLICKIEGO DO DOMU POLSKIEGO

dodano: 2022-05-06 08:05:15

ZAPROSZENIE
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna zaprasza do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym pt.„OD DOMU KATOLICKIEGO DO DOMU POLSKIEGO”
w załączeniu regulamin wraz z załącznikiem. Zadanie dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego – edycja Niepodległość po polsku. Wartość dofinansowania 15 000 zł. Wartość projektu to 17 300 zł.
Link z regulaminem w formie PDF
https://powstanie.szubin.net/materialy/s/25#top

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO
„OD DOMU KATOLICKIEGO DO DOMU POLSKIEGO”

I. Organizatorzy
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
II. Cele konkursu
• rozwijanie zdolności plastycznych i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i
młodzieży;
• rozwijanie zdolności fotograficznych;
• pobudzenie zainteresowania architekturą i sztuką;
• kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych;
• rozwijanie poczucia dumy z historii lokalnej;
• rozwijają kreatywność i zdolności graficzne.
III. Warunki uczestnictwa
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 21, zamieszkująca obszar miasta i gminy Szubin lub uczęszczająca do szkół na tym terenie. Uczestnicy wykonują samodzielnie pracę plastyczną przedstawiającą:
• Dom Polski – siedzibę Muzeum Ziemi Szubińskiej na przestrzeni 110 letniej historii;
• Wydarzenia związane z dziejami Domu Polskiego m.in. jego budową, obchodach okolicznościowych, obozem przejściowym w czasie II wojny światowej, losem powojennym, a także z działalnością Muzeum Ziemi Szubińskiej tj. wystawy, lekcje muzealne, konkursy, spotkania i wykłady, wieczornice, konkursy…
Uczestnicy wykonują samodzielnie zdjęcie:
• związane z Domem Polskim – Muzeum Ziemi Szubińskiej i jego działalnością.
Prace zbiorowe nie będą dopuszczone do konkursu. Z historią i zdjęciami Domu Polskiego można zapoznać się pod linkami poniżej: https://muzeum.szubin.net/index.php?d=wiecej&d1=zabytki&d2=8
IV. Technika prac plastycznych
Dopuszcza się dowolną technikę wykonania prac np.: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, prace przestrzenne.
W przypadku zdjęć format JPG, minimum 1000, wersja elektroniczna przesłana na adres muzeum.
Dopuszcza się prace powstałe dzięki programom graficznym oraz memy, collage (kolaże), plakaty.
V. Format i opis prac
Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3.
Każda praca powinna być podpisana na odwrocie- w załączeniu – METRYCZKA
VI. Oświadczenie
Należy zapoznać się i podpisać oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o akceptacji warunków konkursu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb konkursu „OD DOMU KATOLICKIEGO DO DOMU POLSKIEGO”
patrz: Załącznik nr 1.
VII. Termin i miejsce oddania prac
Wykonaną pracę wraz z podpisanym oświadczeniem należy w terminie do 20 maja 2022 r. dostarczyć do Muzeum Ziemi Szubińskiej w formie oryginalnej – papierowej np. za pośrednictwem poczty lub osobiście, oraz metryczkę i podpisanym oświadczeniem – Załącznik nr 1). Zdjęcia, prace graficzne należy przesłać za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail: muzeum@szubin.net, wraz z metryczką oraz podpisanym oświadczeniem – Załącznik nr 1.)
VIII. Jury
Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez organizatorów. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę ich zgodność z tematem konkursu oraz pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonanej pracy. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). Przyznanie nagród nastąpi w trzech kategoriach wiekowych:
1. I kategoria wiekowa: dzieci z klasy „O” i młodsze - dopuszczalna pomoc rodziców;
2. II kategoria wiekowa: dzieci klas I - III;
3. III kategoria wiekowa: młodzież klas IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe.
W każdej z w/w kategorii przyznane będą: I, II , III miejsce. Jury może przyznać również wyróżnienia.
IX. Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 20 czerwca 2022 r. Po tym terminie zostanie podany dokładny termin i miejsce wręczenia nagród laureatom konkursu. Prace przechodzą na własność organizatora.
X. Nagrody
Organizatorzy przygotowali dla laureatów nagrody oraz upominki o łącznej wartości około 1800 zł.
XI. Kontakt:
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z Muzeum Ziemi Szubińskiej nr tel. 52 3842475.

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu plastycznego

„OD DOMU KATOLICKIEGO DO DOMU POLSKIEGO”
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

……………………..……………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)

…………………………………………………..
(numer telefonu/ adres e-mail)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego „OD DOMU KATOLICKIEGO DO DOMU POLSKIEGO”
organizowanego przez Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko)
……………………………………………………………………………………………
w w/w konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię i nazwisko, szkoła, klasa, numer telefonu – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu oraz wystawy pokonkursowej.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatorów w ramach działalności statutowej.
5. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą informacji o tym, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego RODO (Dz.U. UE.L.2016.119.1).

……………………………………………………………………………………
(Podpis i data)
-------------------------------------------------------------------------------
METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ
Tytuł konkursu
„OD DOMU KATOLICKIEGO DO DOMU POLSKIEGO”
Imię i nazwisko autora (DRUKOWANE LITERY) .......................................................
Klasa......................................................................
Nazwa i adres placówki kierującej...................................................
Telefon placówki kierującej ...........................................................
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna............................................
----------------------------------------------------------------------------------

Link z regulaminem w formie PDF
https://powstanie.szubin.net/materialy/s/25#top
Zarys dziejów Domu Polskiego
Na początku XX wieku Polacy w Szubinie zaczęli coraz mocniej odczuwać brak miejsca na prowadzenie życia kulturalnego. Potrzebowali bezpiecznej przystani, gdzie pod pozorem ćwiczeń sportowych czy przedstawień teatralnych można było prowadzić działania niepodległościowe. Potrzebowali Domu Polskiego. Budowa trwała kilka lat, w 1911 r. ukończono budynek, a prace wykończeniowe i dekoracyjne zakończyły się sukcesem w 1912 r. Powstał Dom Polski, który Niemcy nazywali Domem Katolickim – Katholische Vereinshaus. Fundusze na budowę pochodziły z dobrowolnych składek społeczeństwa z terenu powiatu szubińskiego, Wielkopolski, a także ze środowisk polonijnych. W budynku znalazły swoją przystań organizacje polskie. 17 listopada 1918 r. odbył się w nim wiec i powołano Radę Robotniczo-Żołnierską, której prawdziwym celem była praca niepodległościowa. W czasie powstania wielkopolskiego mieściła się tu siedziba powstańców. W okresie międzywojennym Dom Polski tętnił życiem i służył społeczeństwu, udostępniając swoje podwoje na organizację uroczystości i spotkań. W tym też czasie obiekt przeszedł w prywatne ręce. Czas II wojny światowej to czarna karta w historii budynku, w którym mieścił się obóz przejściowy dla Polaków wysiedlanych z terenu powiatu szubińskiego do Generalnego Gubernatorstwa i obóz dla alianckich jeńców wojennych. Po wojnie Dom Polski znów spełniał swoją rolę. W 1964 r. właściciel Michał Sobota sprzedał budynek Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu. Nim gmina Szubin w 2000 r. kupiła Dom Polski od Gminnej Spółdzielni, mieściły się tu m.in.: biura, sklep, szwalnia oraz klasy i sala ćwiczeń dla pobliskiej szkoły. Do dnia dzisiejszego wspominane są z sentymentem zabawy i studniówki. W 2000 r. Muzeum Ziemi Szubińskiej przeprowadziło się do Domu Polskiego. W 2009 r. ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz gminy Szubin budynek poddano gruntownemu remontowi. W ostatnich latach na budynku zamontowano tablice, które upamiętniają dzieje budynku i ważne wydarzenia z lokalnej historii.


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan