aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie

dodano: 2023-10-17 09:10:33

Zapraszamy do udziału w konkursie
ZAPROSZENIE
Szubińskie Towarzystwo Kulturalne
zaprasza do udziału w konkursie pt.
„DZIEŃ PO DNIU. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
NA PAŁUKACH I KRAJNIE”
w załączeniu regulamin wraz z załącznikiem.
Konkurs został sfinansowany ze środków Powiatu Nakielskiego.
Z poważaniem
Koordynator Projektu

Dr Kamila Czechowska

------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KONKURSU na prace plastyczną, fotograficzną,
literacką lub literacko-historyczną
„DZIEŃ PO DNIU. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE NA PAŁUKACH I KRAJNIE”

I. Organizatorzy
Szubińskie Towarzystwo Kulturalne i Powiat Nakielski
II. Temat pracy
Uczestnicy wykonują samodzielnie pracę plastyczną, fotograficzną, literacką lub literacko-historyczną związana z tematem Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
III. Cele konkursu
Rozwijanie zdolności plastycznych i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży; rozwijanie zdolności fotograficznych; pobudzenie zainteresowania architekturą i sztuką; kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych; rozwijanie poczucia dumy z historii lokalnej; rozwijanie kreatywności i zdolności graficznych; rozwijanie zamiłowania do języka ojczystego, kształcenie poprawnej polszczyzny; wzbogacanie słownictwa i mowy czynnej; doskonalenie umiejętności gramatycznych, ortograficznych oraz stylistycznych; doskonalenie umiejętności literackich.
IV. Warunki uczestnictwa
• Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do lat 21, zamieszkujący obszar powiatu nakielskiego lub uczęszczający do szkół na tym terenie oraz dzieci i młodzież z terenu Pałuk i Krajny, która uczęszcza do szkół, których patron związany jest z Powstaniem Wielkopolskim 1918-1919.
• Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie. Każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach. Prace zbiorowe nie będą dopuszczone do konkursu. Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych, jak również za nieprawidłowości i opóźnienia związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub poczty elektronicznej. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za naruszanie praw autorskich w treści prac konkursowych. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów.
V. Technika prac
• Dopuszcza się dowolną technikę wykonania prac plastycznych np.: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka, prace przestrzenne. Prace należy wykonać w formacie A4 lub A3. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie- w załączeniu – METRYCZKA Wykonaną pracę wraz z załącznikami należy. dostarczyć do Muzeum Ziemi Szubińskiej w formie oryginalnej – papierowej np. za pośrednictwem poczty lub osobiście. Termin nadesłania/dostarczenia prac 10 listopada 2023 r. do godziny 16.00 do Muzeum Ziemi Szubińskiej, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin.
• W przypadku zdjęć format JPG, minimum 1000, wersja elektroniczna przesłana na adres muzeum muzeum@szubin.net wraz ze skanami wymaganych i podpisanych załączników. Dopuszcza się prace powstałe dzięki programom graficznym oraz memy, collage (kolaże), plakaty. Prace należy przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami – karta zgłoszeniowa oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (skany podpisanych dokumentów), z dopiskiem w tytule e-maila: „Konkurs” na adres poczty elektronicznej muzeum@szubin.net. Termin nadesłania prac 10 listopada 2023 r.
• Praca literacka - przygotowanie pracy pisemnej, w dowolnej formie
literackiej np.: dziennik, pamiętnik, opowiadanie, wywiad, opis wybranej osoby związanej z powstaniem, bitwy czy miejsca pamięci. Założenia techniczne tekstu: maksymalnie 2 strony w formacie A4, czcionka Calibri, wielkość czcionki: 12, margines 2,5; odstępy między wierszami 1,15. Prace należy przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami – karta zgłoszeniowa oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (skany podpisanych dokumentów), z dopiskiem w tytule e-maila: „Konkurs” na adres poczty elektronicznej muzeum@szubin.net. Termin nadesłania prac 10 listopada 2023 r.

VI. Oświadczenie
Należy zapoznać się i podpisać oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o akceptacji warunków konkursu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb konkursu.
patrz: Załącznik nr 1.
VII. Jury
Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez organizatorów. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę ich zgodność z tematem konkursu oraz pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonanej pracy. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). Przyznanie nagród nastąpi w kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa: dzieci klas I - III;
II kategoria wiekowa: młodzież klas IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe.
IX. Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 grudnia 2023 r. Organizatorzy skontaktują się z nagrodzonymi i zostanie podany dokładny termin i miejsce wręczenia nagród laureatom konkursu. Prace przechodzą na własność organizatora.
X. Nagrody
Organizatorzy przygotowali dla laureatów nagrody.
XI. Kontakt:
W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z Muzeum Ziemi Szubińskiej nr tel. 52 3842475 lub e-mail: muzeum@szubin.net

--------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 1
do Regulaminu konkursu
„DZIEŃ PO DNIU. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE NA PAŁUKACH I KRAJNIE”

……………………..……………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego/pełnoletniego autora)

…………………………………………………..
(numer telefonu/ adres e-mail)
Oświadczam, że:
1. Zapoznałam(em) się z Regulaminem konkursu plastycznego „DZIEŃ PO DNIU. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE NA PAŁUKACH I KRAJNIE” organizowanego przez Szubińskie Towarzystwo Kulturalne i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ na mój udział (niepotrzebne skreślić)

……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika)
w w/w konkursie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych moich i mojego dziecka dla celów związanych z przebiegiem konkursu: imię i nazwisko, szkoła, klasa, numer telefonu – na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
3. Wyrażam również zgodę na umieszczenie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas rozstrzygnięcia konkursu na stronie internetowej organizatora oraz w prasie, w celu informacji i promocji konkursu oraz wystawy pokonkursowej.
4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac przez Organizatorów w ramach działalności statutowej.
5. Zapoznałam(em) się z klauzulą informacyjną dotyczącą informacji o tym, że posiadam prawo dostępu do danych osobowych swoich oraz dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki możliwości ww. praw zawiera rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, zwanego RODO (Dz.U. UE.L.2016.119.1).

……………………………………………………………………………………
(Podpis i data)


---------------------------------------------------

METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ
Tytuł konkursu „DZIEŃ PO DNIU. POWSTANIE WIELKOPOLSKIE NA PAŁUKACH I KRAJNIE”
Imię i nazwisko autora (DRUKOWANE LITERY)

Klasa

......................................................................................
Nazwa i adres
....................................................................................
placówki kierującej prace na konkurs

......................................................................................

Telefon placówki kierującej
......................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna

......................................................................................

Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan