rada muzeum

Rada Muzeum- pierwsze posiedzenie 15 lutego 2008 roku
Protokół ze spotkania inaugurującego pracę Rady Muzealnej

Spotkanie odbyło się w dniu 15 lutego 2008 roku w siedzibie Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na spotkanie przybyli powołani uchwałą nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Szubinie członkowie:
1.Jadwiga Erdmann
2.Elżbieta Donarska
3.Benigna Olszewska
4.Piotr Adamczewski
5.Edmund Karnowski
6.Stanisław Wypych.
Przybyłych powitała Dyrektor Muzeum Kamila Czechowska., przedstawiła członków Rady i wyjaśniła czym kierowała się proponując Radzie Miejskiej właśnie te osoby do składu Rady Muzeum.
Wyjaśniła również, że Rada Muzeum działa w oparciu o art.11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach oraz § 11 statutu Muzeum Ziemi Szubińskiej.
Zgodnie z tymi przepisami Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Muzeum sprawozdania rocznego działalność muzeum , opiniuje przedłożony przez Dyrektora plan działalności na następny rok. Kadencja Rady trwa cztery lata, Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, którego zadaniem jest opracowanie regulaminu i planu pracy Rady.
Na koniec swojego wystąpienia wyraziła przekonanie, że współpraca z Radą przyczyni się do jeszcze lepszej pracy Muzeum i zaproponowała zgłaszanie kandydatur i przystąpienie do wyboru Przewodniczącego.
Głos zabrał Edmund Karnowski i wysunął kandydaturę Piotra Adamczewskiego na funkcję Przewodniczącego Rady.
Propozycję tę poparli pozostali członkowie Rady w jednomyślnym głosowaniu.
Piotr Adamczewski podziękował za zaufanie i zobowiązał się do przygotowania regulaminu Rady i zarysu planu pracy na następne spotkanie Rady, które ma się odbyć w kwietniu.
Na zakończenie ponownie głos zabrała Dyrektor Kamila Czechowska i na życzenie Rady przedstawiła plan działania i plan finansowy na 2008 rok. Plany te zostały zaakceptowane przez
Radę Muzeum.

Na zakończenie sporządzono protokół , który podpisali obecni na spotkaniu.

1. Piotr Adamczewski – Przewodniczący Rady
2. Jadwiga Erdmann - Członek Rady
3. Elżbieta Donarska - Członek Rady
4. Benigna Olszewska- Członek Rady
5. Edmund Karnowski- Członek Rady
6. Stanisław Wypych - Członek Rady


 Rada Muzeum- pierwsze posiedzenie 15 lutego 2008 roku

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan