rada muzeum

Regulamin Rady Muzeum
Rada Muzeum
została powołana na podstawie Uchwały
nr XV/105/07 Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 22 listopada 2007 r.

Skład Rady Muzeum:
1.Benigna Olszewska – mieszkanka Szubina, ściśle związana z regionem, harcerka, laureatka wielu odznaczeń i medali,
2.Stanisław Wypych – radny Rady Miejskiej w Szubinie, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
3.Edmund Karnowski – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Szubinie.
4.Elżbieta Donarska – emerytowany pracownik Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna.
5.Jadwiga Erdmann – córka patrona Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna.
6.Piotr S. Adamczewski – miłośnik historii regionu, badacz historii, członek Kujawsko-Pałuckiego Towarzystwa Kulturalnego.


RADA MUZEUM

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach ( Dz. U. Nr 5. poz. 24 z 1998 r., Nr 106, poz. 668 z 2002 r., Nr 113, poz. 984 z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 oraz z 2007r. Nr 136, poz. 956 ) uchwala się, co następuje:
§ 1.

Powołuje radę Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie w składzie j.w.

§2.

Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.

§ 3.

Rada Muzeum wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 4.

Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Regulamin Rady Muzeum
Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
w Szubinie

§ 1.

Rada Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie ( zwana dalej Radą ) działa na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 grudnia 1992 r.

§ 2.

Do zadań Rady należą:
1. Sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, a zwłaszcza:
- gromadzenia dóbr kultury w statutowo określonym zakresie,
- katalogowania i naukowego opracowywania zgromadzonych muzealiów,
- przechowywania gromadzonych dóbr kultury, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich, w sposób dostępny da celów naukowych,
- zabezpieczania i konserwacji muzealiów oraz w miarę możliwości, zabezpieczania stanowisk archeologicznych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
- urządzania wystaw,
- organizowania i przeprowadzania badań oraz prac wykopaliskowych,
- zapewniania właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
- prowadzenia działalności wydawniczej.
2. Ocena, co najmniej raz do roku, działalności muzeum oraz zatwierdzanie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu pracy działalności wraz z planem finansowym, a także sprawozdania rocznego z działalności muzeum.
3. Rada muzeum w razie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora wyznacza minimum 1/3 składu osobowego komisji konkursowej.

§ 3.

W skład Rady wchodzą jej członkowie powołani każdorazowo Uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie.

§ 4.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

§ 5.

Zmiany w składzie rady pozostają w kompetencji właściwego organizatora.


§ 6.

Członkowstwo w Radzie przed upływem kadencji ustaje w następujących przypadkach:
a) rezygnacji członka złożonej na piśmie,
b) odwołanie przez właściwego organizatora w przypadku uchylania się od uczestnictwa w posiedzeniach rady,
c) zgon.

§ 7.

1. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady, w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz w roku. W posiedzeniu Rady uczestniczy dyrektor muzeum lub jego zastępca.
2. Pierwsze posiedzenie zwołuje przedstawiciel właściwego organizatora.
3. O terminie posiedzenia Rady zawiadamia się członków pisemnie lub telefonicznie w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów i mogą być wpisane do protokołu lub stanowić oddzielane aneksy w formie załącznika do protokołu.
6. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
7. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, w zależności od każdorazowej decyzji Rady albo tajnym. W przypadku jednakowej liczby głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego.
8. Uchwały Rady są ważne jeśli zostały podjęte przy obecności połowy składu Rady, o ile tylko o posiedzeniu zawiadomieni zostali wszyscy członkowie. Uchwały są obowiązujące z dniem podjęcia.
9. Posiedzenie Rady jest protokołowane.
10. Protokół podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu Rady i wymaga złożenia podpisu wszystkich uczestniczących w posiedzeniu.§ 8.

Rada działa na podstawie ustalonego i przyjętego planu posiedzeń.

§ 9.

1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch zastępców.
2. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego:
a) zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy,
b) ustala projekt porządku posiedzenia Rady,
c) ustala projekt pracy Rady na bieżący rok kalendarzowy,
d) reprezentuje Radę na zewnątrz.
3. Kadencja przewodniczącego Rady i zastępców przewodniczącego jest równa kadencji całej Rady.


§ 10.

1. Obsługę posiedzenia Rady włącznie z sekretariatem sprawuje Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie.
2. Sekretariat Rady prowadzi pracownik muzeum zatwierdzony na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym Rady.

§ 11.

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę.

Przewodniczący Rady Muzeum

mgr Piotr S. Adamczewskipowrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan