rada muzeum

Spotkanie w 2010 r.
23 lutego 2010 roku obradowała w Muzeum Rada Muzeum. Członków przybyłych na zebranie powitał przewodniczący Rady Piotr S. Adamczewski, który omówił cel spotkania - podsumowanie działalności Muzeum w roku 2009 oraz jego plany na rok 2010. O Muzeum w roku 2009 sprawozdanie przedstawiła dyrektor placówki pani Kamila Czechowska. W swoim wystąpieniu poinformowała członków Rady o odbytym w roku sprawozdawczym remoncie Muzeum, wystawach, wydawnictwach, jakie ukazały się pod auspicjami Muzeum, spotkaniach odbytych przez różne grupy społeczne w murach szubińskiego Muzeum. Dyrektor Czechowska w swoim sprawozdaniu omówiła konkursy, wygrane projekty i granty finansowe, jakimi dysponowało Muzeum w roku 2009 na realizację zadań. Przypomniała o organizowanych uroczystościach m. in. 90. rocznicy powstania wielkopolskiego czy IV sesji popularnonaukowej o II wojnie światowej. Przedstawiła również wykaz nowo nabytych lub ofiarowanych w postaci darowizn eksponatów, które zostały wpisane na stan ewidencji Muzeum. O finansach Muzeum mówiła jego księgowa Barbara Stefańska, która przedstawiła finanse, jakimi dysponowało Muzeum w roku 2009 oraz jakimi będzie dysponować w roku bieżącym.
Członkowie Rady w swoim podsumowaniu wysoko ocenili kolejny rok pracy w Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie. Podkreślono zaangażowanie pracowników, którzy pomimo odbywającego się przez pół roku remontu swoją działalnością wychodzili poza mury placówki poprzez organizowanie imprez plenerowych itp. Na uwagę zasługuje również fakt wzrastającej corocznie ilości odwiedzających placówkę.
Na zakończenie dyrektor Czechowska przedstawiła obecnym na spotkaniu plany Muzeum na rok 2010. Wśród cyklicznych imprez znajdzie się na pewno V sesja popularnonaukowa oraz rocznicowe uroczystości m. in. rocznica Zbrodni Katyńskiej.

 Spotkanie w 2010 r.

powrót do poprzedniej strony


Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin, tel. (0-prefix-52) 384-24-75
kreacja i wykonanie InterMan